Rada gminy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

RADA GMINY – organ stanowiący i kontrolny gminy, pochodzi z samorządowych wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, odbywających się w głosowaniu tajnym. Kadencja r.gm. trwa pięć lat, licząc od dnia elekcji. Jest to organ o kompetencji ogólnej, uprawniony do podejmowania i realizowania wszystkich spraw zastrzeżonych do zakresu działania gminy (gm.). Do wyłącznej kompetencji r.gm. należą sprawy: uchwalanie statutu gm., budżetu gm. oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gm. i udzielanie → absolutorium z tego tytułu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych; ustalanie wynagrodzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie i odwoływanie sekretarza gm.; ustalanie zakresu działania → jednostek pomocniczych gm. oraz zasad przekazywania im składników majątkowych; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach regulacji ustawowych; przejmowanie zadań z zakresu administracji rządowej; współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzielanie na ten cel składników majątkowych. Do kompetencji rady gm. należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gm., nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; majątkowych gm. przekraczających zakres zwykłego zarządu, odnoszących się do nieruchomości gruntowych, obligacji, zaciągania pożyczek, inwestycji i remontów, przystępowania do spółek i spółdzielni, udziałów i akcji przedsiębiorstw i zakładów, wysokości sumy zaciągania zobowiązań; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi z innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. R. gm. jest uprawniona do decyzji w sprawach nadawania honorowego obywatelstwa gm. oraz stanowienia w innych kwestiach zastrzeżonych na mocy regulacji ustawowych do wyłącznej kompetencji r.gm. Pracami rady kieruje wybrany spośród jej radnych przewodniczący, przy współpracy zastępców (od jednego do trzech). Posiedzenia r.gm. zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może wnioskować wójt/burmistrz/prezydent miasta bądź grupa co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Członkami r.gm. są → radni, którzy pracują na posiedzeniach plenarnych rady oraz w komisjach (→ organ stanowiący i kontrolny samorządu terytorialnego) [ J. Wojnicki ].

Literatura: E. Nowacka, Władza samorządu lokalnego, Warszawa 2012 ■ A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009 ■ E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki